Vaši investici do vzdělání bereme vážně!

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky (dále “podmínky” nebo “OP”) platí pro nákup na webové stránce www.placenzaexistenci.cz.
 2. Prodej se uskutečňuje prostřednictvím firmy Masters Production s.r.o., se sídlem na adrese Štramberská 435, Příbor 742 58, IČ 05688442, DIČ CZ05688442, zapsaná v obchodním rejstříku u u Krajského soudu v Ostravě sp.zn, C68884. Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).
 3. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále také „zákazník“ či „účastník“).
 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, jejíž předmětem je prodej produktů, služeb a zboží, uvedených na webových stránkách www.placenzaexistenci.cz (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek www.placenzaexistenci.cz.
 5. Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost.

PŘEDMĚT SMLOUVY, OBJEDNÁVKA

Předmět objednávky, označení produktu a cena

 1. Předmětem smlouvy je nákup a prodej živých akcí - setkání klientů klubu Placen za svou existenci a zboží. Jejich specifikace a jednotlivé varianty, včetně jejich obsahu, jsou uvedeny na webových stránkách www.placenzaexistenci.cz.
 2. Termíny živých akcí budou předem zveřejňovány na stránkách www.placenzaexistenci.cz. Také veškeré informace, týkající se objednávky, označení produktu, popis jeho hlavních vlastností a cena, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH poskytuje prodávající na webové stránce www.placenzaexistenci.cz u daného produktu. Cena je vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

Objednávka

 1. Prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávaném produktu,  zboží nebo službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U on-line produktů náklady na dodání účtovány nejsou. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.
 2. Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko „Odeslat “. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.
 3. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
 4. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.
 5. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.
 6. Prodávající je povinen poskytnout či dodat produkt/zboží/službu, které si zákazník objednal a zákazník se zavazuje produkt/zboží/službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat produkt/zboží/službu je prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, o čemž bude zákazník informován.
 7. Vlastnické právo k produktům/zboží přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.
 8. Zákazník je srozuměn s tím, že pro řádné užívání zboží v PDF verzi je třeba z jeho strany splnit technické požadavky– aktualizovaný software. V případě použití neaktualizovaného softwaru může být omezena funkcionalita.

 

Požadavky na otevření PDF souborů:

Doporučený software Adobe Reader (zdarma dostupný ZDE: http:/ger.adobe.com/sk/reader/otherversions)

CENA, ZPŮSOB ÚHRADY, FAKTURACE

Ve shrnutí objednávky a na webové adrese www.placenzaexistenci.cz najde kupující všechny ceny služeb včetně DPH v zákonné výši.

 1. Cena produktů, zboží a služeb, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH,  je uvedena na vybraném webovém rozhraní. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.
 2. U vybraných produktů (kniha v pevné vazbě) je zákazník společně s cenou povinen zaplatit i náklady spojené s jeho balením a dodáním. Cena za balení a dodání je vždy uvedena na prodejním formuláři, je-li prodávajícím účtována.
 3. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

ZPŮSOB PLATBY

 1. Cenu produktu/zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží hradí zákazník bezhotovostním způsobem a na účet zvolený v prodejním formuláři.
 2. Možnosti plateb

Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti ComGate Payments, a.s., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ComGate Payments, a.s.

Využít můžete těchto možností plateb:

- online platební kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro

- rychlým bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další

- bankovním převodem na základě faktury

 1. Forma platby je jednorázová.
 2. Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.
 3. Kupní cena je splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek zákazníka uhradit cenu za produkt/zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

DODACÍ PODMÍNKY

 1. U živých setkání se dodáním rozumí zaslání daňového dokladu po zaplacení objednávky vstupenky na tuto akci a to prodejcem na emailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři.
 2. V případě tištěných produktů (kniha), prodávající dodává a doručuje objednané zboží dle velikosti a váhy obchodním balíkem České pošty dle aktuálního sazebníku, v co nejkratším termínu, obvykle do 2-10 pracovních dnů od obdržení platby. Místo dodání je stanoveno na základě prodejního formuláře zákazníka. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v prodejním formuláři.
 3. V případě online produktů (kniha v PDF verzi, audionahrávka) se dodáním rozumí doručení odkazu ke stažení produktu na emailovou adresu kupujícího.

ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

 1. Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává (živé akce, knihy, audionahrávky) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít, může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY SPOTŘEBITELE

Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí/dodání produktu, zboží, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme vás o dodržení níže uvedených podmínek:

 • Nejpozději 14. den po převzetí produktu/zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.
 • Odešlete informace prosím emailem na veronika@mastersproduction.cz spolu s uvedením čísla objednávky, jména a data nákupu.
 • Knihy v pevné vazbě doručte zpět na vlastní náklad na adresu ……., a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.
 • Knihy, které budete odesílat v rámci tohoto odstoupení, doporučujeme vracet v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku.
 • Upozorňujeme, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud byl porušen jejich původní obal. Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči či u smluv o poskytování služeb.
 • Peníze za produkt/zboží Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen zákazníku vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu zákazník předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal a potvrdí přijetí opravného daňového dokladu.

PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 2. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt/zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.
 3. Vadné plnění  uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.
 4. Pro reklamaci nás prosím kontaktujte emailem na adrese veronika@mastersproduction.cz. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni emailem.
 5. Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady,  přiměřenou slevu z ceny a není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
 6. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.
 7. Prodávající není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníku díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění webináře či online produktu, které není schopen ovlivnit. On-line vzdělávací produkty a webináře obsahují pouze návody a doporučení, prodávající rovněž  neodpovídá za úspěch či neúspěch zákazníka při aplikaci v praxi.

GARANCE

Za své produkty firma Masters Production s.r.o. ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz pro případ, že s produktem nebudete spokojeni či zjistíte, že zakoupená služba či zboží pro vás není vhodná. Zda je garance u konkrétního produktu poskytována, je uvedeno na webových stránkách vámi vybraného produktu.

 1. Odstoupení od smlouvy v případě nespokojenosti zašlete elektronickou formou na veronika@mastersproduction.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupujete a s přiložením kopie faktury/daňového dokladu a data nákupu.
 2. Peníze Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy, a to do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy a zaslaného potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu na naši emailovou adresu.

Při objednání:

 1. a) produktu E-book

Při koupi produktu E-book má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nejpozději do 10 dnů od zaplacení produktu. Žádosti o odstoupení od smlouvy po 10 dnech, respektive 11. dne, již prodávající není povinen přijmout. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mailu veronika@mastersproduction.cz, s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury/daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně e-booku. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem.

 1. b) živé akce - semináře, konference, setkání s členy mentoring klubu
 1. 14 dnů před akcí, odesláním žádosti o storno na adresu veronika@mastersproduction.cz
 2. V průběhu akce - kdykoliv v průběhu pořádání živé akce účastník osobně oznámí, že si přeje využít garance.
 3. Po absolvování živé akce - po jejím skončení na místě jejího konání osobně oznámí, že účast na akci pro něho byla nulovým přínosem a proto si přeje využít garance a vrátit zaplacenou částku.
 1. c) tištěná kniha

V případě nespokojenosti s tištěnou knihou Z nuly na milion nám napište na veronika@mastersproduction.cz. Vrátíme vám peníze za poštovné a knihu si můžete přesto nechat (nemusíte ji posílat zpět).

 

Způsob a varianty, jak garance využít, jsou vždy specifikovány na příslušné webové stránce projektu www.placenzaexistenci.cz. Jsou rovněž uvedeny v obchodních podmínkách, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, jenž je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od sdělení žádosti o využití garance. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem a to na účet, který kupující sdělí v momentě, kdy garance využívá.

OCHRANA ÚDAJŮ

Podrobné informace o zpracování a ochraně osobních údajů najdete na stránce https://www.placenzaexistenci.cz/ochrana-udaju/

Cookies

Stránky www.placenzaexistenci.cz používá cookies k tomu, abychom mohli sledovat preference návštěvníků a podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na Váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na Vašem počítači.

Používání cookies můžete deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Stížnosti a připomínky Spotřebitele, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím vyřizuje prodávající, stížnosti může Spotřebitel uplatnit na adrese veronika@mastersproduction.cz. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude stížnost vyřízena jako reklamace. Spotřebitelé se se svými stížnostmi mohou obracet rovněž na orgány dohledu a státního dozoru, Českou obchodní inspekci či Úřad pro ochranu osobních údajů.
 2. Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.
 3. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách příslušného produktu a mají přednost před ustanoveními OP.
 5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována korporací v elektronické podobě a není veřejně přístupná.
 6. Toto aktuální znění obchodních podmínek je platné a účinné od 20. září 2018.